تومور بدخیم پلاستوسایتوما در کبوتر

کبوتر بالغ ماده با لاغری مفرط،ضعف شدید،تورم و دفرمیتی پای راست ارجاع گردید،پس از انجام رادیوگرافی مناطق لیز استخوانی و تشکیل استخوان اضافی نامنظم به همراه ازبین رفتن داربست در استخوانهای فمور، تیبیا و تارس سمت راست و همچنین قسمت کوچکی از فمور سمت چپ مشاهده گردید، الگوی بوجود آمده بدخیمی را یادآور میشد، پس از انجام نمونه برداری و تهیه اسلاید پاتولوژی تومور بدخیم پلاستوسایتوما تشخیص داده شد که منجر به قطع پای راست گردید، پلاستوسایتوما نوعی سرطان سلولهای خونی است که به بافتهای استخوانی حمله میکند.وقوع این سرطان در پرندگان و کبوتر بسیار نادر میباشد، کیس ریپورت این بیمار توسط ژورنال avian pathology پذیرفته شده و در نوبت چاپ قرار گرفته است.